Privacy

Speeltuinvereniging Speelvlucht gegevens t.b.v. privacywet

  1. Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens worden bewaard:

Naam
Adres
Telefoonnummer
Emailadres
IBAN rekeningnummer

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt door middel van een inschrijfformulier en via de website www.speelvlucht.nl.

Gegevens over de leden die huur aanvragen zijn in beheer bij de coördinator voor de verhuur.

Gegevens over leden die toezicht houden worden zijn in beheer bij de coördinator voor het toezicht.

  1. Leden informeren

Leden worden geïnformeerd over de gegevens die bewaard worden: middels email.

  1. Hoe gaan we om met (digitale) gegevens

Het bestuur van de speeltuin is verantwoordelijk voor de gegevens. Er wordt informatie verstrekt aan de Rabo bank om de jaarlijkse incasso uit te voeren.

De gegevens worden door de administrateur bewaard in Dropbox, dat beveiligd is met een inlogcode en een wachtwoord. Alleen de administrateur en de penningmeester hebben er toegang.

Inschrijvingen op papier worden bewaard door de administrateur.

  1. Informeren vrijwilligers

Er wordt een gedragscode opgesteld om (nieuwe) vrijwilligers te informeren over de nieuwe regels.

  1. Procedure voor melden van datalekken

Heeft u reden om aan te nemen dat er sprake is van een datalek of heeft u een tip ter verbetering, dan kunt u deze melden via privacy@speelvlucht.nl Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.